Ilkka Luoma: Ei henkilöstön vähentämistarvetta Oulaisten vuodeosastolla

Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi siirtyivät 1.1.2023 hyvinvointialueiden johdettavaksi.

Miten ihmisten terveyspalvelut nyt muuttuvat, kun olemme osa yhteistä hyvinvointialuetta? Tarvitseeko kansalaisen tehdä nyt jotakin hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma?
 
Alkuvaiheessa kansalaisen terveyspalveluihin ei tule merkittäviä muutoksia. Toimipisteidemme aukioloajat ja puhelinnumerot pysyvät samoina, ja palvelut löytyvät edelleen tutuista toimipisteistä. Lisätietoa löytyy 29.12.2022 avatuilta Pohteen uusilta verkkosivuilta osoitteesta www.pohde.fi.
Aluevaltuuston 17.10.2022 hyväksymän sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman toimeenpanon edetessä tämän kalenterivuoden aikana muutoksia hoito- ja palveluketjuihin sekä palvelurakenteisiin tulee vähitellen.
Tavoitteena on vahvistaa perustason palveluita ja avopalveluita. Esimerkiksi digitaalinen sote-keskus tulee laajentamaan sote-keskusten palveluita asteittain uutena palvelukanavana sote-keskusten palveluiden rinnalla. Tavoitteena on lyhentää hoitoon pääsyn määräaikoja ja vähentää päivystyspalveluiden tarvetta ja siten myös päivystyksen ruuhkaisuutta.
Samoin etälääketieteellisen tuen keskus aloittaa toimintansa asteittain tämän vuoden aikana. Etälääketieteen tuen keskuksen lääkäripalveluiden avulla haluamme tukea säännöllisen kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen piirissä olevia ikäihmisiä. Etälääketieteellisen tuen keskuksen on tarkoitus tukea myös arviointi- ja kuntoutusyksiköitä ja akuuttiosastoja. Näin akuuttien terveysongelmien ilmaantuessa potilaan hoito voitaisiin aikaisempaa useammin järjestää omassa hoitoyksikössä.
 
Pohteen valtuusto on joutunut tekemään paljon säästöpäätöksiä. Miksi säästöjä on nyt pakko tehdä ja miten ne voidaan tehdä, etteivät kansalaisten terveyspalvelut vaarannu?

Ilman toimintatapa- ja rakennemuutoksia Pohteen ensimmäisen vuoden talousarvio olisi ollut jopa 140 miljoonaa alijäämäinen kokonaisbudjetin ollessa noin 2 miljardia euroa. Sote-järjestämissuunnitelman ja vuoden 2023 talousarvion yhteydessä on löydetty taloutta tasapainottavia toimenpiteitä siten, että 19.12. hyväksytty vuoden 2023 talousarvio on noin 56 miljoonaa alijäämäinen.
Pohteen vuoden 2023 talousarvio sekä sote-järjestämissuunnitelma sisältävät myös perustasoa vahvistavia toimenpiteitä ja kehittämisinvestointeja useamman kymmenen miljoonan edestä. Kysymyksessä on siis merkittävä resurssien uudelleen kohdentaminen vahvistamaan perustasoa ja muun muassa kotona annettavia palveluita.
Tiukan talouden raamin lisäksi merkittävä palvelurakennetta ohjaava tekijä on osaavan henkilöstön saatavuus. Eläkepoistuman kasvaessa ja aikaisempaa pienempien ikäluokkien siirtyessä työelämään osaavan työvoiman saatavuuden haasteet eivät valitettavasti tule pienenemään tulevaisuudessa ja väestön palveluiden turvaaminen sekä henkilöstön jaksamisen turvaaminen edellyttää muutoksia toimintatavoissa ja palvelurakenteissa.
 
Yksi säästöpäätös koskettaa Oulaisten terveyskeskuksen vuodeosastoa. Joko on tiedossa, miten vuodeosaston työntekijöiden työt jatkuvat ja missä?

Oulaisten terveyskeskusten vuodeosaston toiminnan uudelleen organisointi on osa aluevaltuuston hyväksymää sote-järjestämissuunnitelmaa. Sote-järjestämissuunnitelman toimeenpanon valmistelu on kesken, ja siihen liittyvä lain mukainen yhteistoimintamenettely on vielä läpikäymättä, joten kysymykseen ei voida vielä antaa tarkkaa vastausta. Selvää on, että tarvitsemme jatkossakin kaikkia palveluksessamme olevia sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia ja palvelurakenteen muutos esimerkiksi Oulaisten vuodeosaston kohdalla ei sisällä henkilöstön vähentämistarvetta, vaikka työn tekeminen voi muuttuakin.

Millainen työ on johtaa suurta hyvinvointialuetta? Mitkä asiat ovat aiheuttaneet eniten päänvaivaa?

Toimintaympäristömme on nopeassa muutoksessa: väestömme ikääntyy ja palvelutarpeet kasvavat ja samanaikaisesti haaste osaavan työvoiman saatavuudessa kasvaa. Tärkein hyvinvointialuejohtajan tehtävä on turvata väestön sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastusalan palvelut yhdenvertaisella, talouden kannalta kestävällä tavalla huomioiden henkilöstön työhyvinvointi ja saatavuus.

Toimintaympäristön haasteet aiheuttavat suuren tarpeen muutosjohtamiselle, jossa vuorovaikutus alueen väestön ja henkilöstön suuntaan korostuu. Luonnollisesti vuoden ensimmäisinä viikkoina 21 organisaation yhdistyessä painotus on ollut turvallisessa siirtymässä ja muun muassa etuisuuksien maksatuksen, maksuliikenteen, henkilöstön palkanmaksun sujuvuuden varmistamisessa sekä lukuisissa muissa tietojärjestelmien ja toimintakäytänteiden muutoksissa.
 
Miten luonnehtisitte aluevaltuuston työskentelyn sujumista tähän mennessä?

Aluevaltuusto on 1.3.2022 järjestäytymisen jälkeen kokoontunut varsin tiheästi. Mielestäni aluevaltuuston työskentely on ollut erittäin rakentavaa, yhteistyöhenkistä ja virkahenkilöiden työtä tukevaa.

Takaisin Jutut -sivulle