Oulaistelaisehdokkaat haluavat säilyttää terveyspalvelut lähellä

Tammikuussa pidetään ensimmäiset aluevaalit, joissa valitaan aluevaltuusto hyvinvointialueille. SeutuMajakka pyysi oulaistelaisia ehdokkaita vastaamaan kahdeksaan väittämään, jotka koskettavat tulevia vaaleja. Vastauksensa sähköpostikyselyyn antoi määräaikaan mennessä neljä ehdokasta.

1. Aluevaalit eivät kiinnosta nuorta äänestäjäkuntaa, koska vaaleja ei ole markkinoitu tarpeeksi ja oikealla tavalla?
2. Päätöksenteko POP-hyvinvointialueen valtuustossa on hankalaa, koska mukana on 30 liian erilaista kuntaa?
3. Lopulliset päätökset POP-hyvinvointialueella sanellaan kuitenkin loppujen lopuksi suuren Oulun päästä?
4. Oulaisten kannalta on vain hyvä, että sote-menot lähtevät pois taloutta rasittamasta?
5. Hyvinvointialueita on yhteensä 21. Se on aivan liikaa?
6. Aluevaalien siirtämistä tulisi miettiä pahentuneen koronatilanteen takia?
7. Jokaisesta kunnasta pitää löytyä terveyspalvelut sote-uudistuksenkin jälkeen?
8. Uuteen hyvinvointialueen valtuustoon pitäisi saada tasaisesti sekä nuoremman että vanhemman sukupolven edustajia?

1. Kyllä. Halu äänestää siitä, että korostetaan oikeita asioita. On kysymys hyvinvoinnista ja sote palveluiden järjestämisestä eikä esimerkiksi Pariisin ilmastosopimuksesta tai pride- liputuspäivien tarpeellisuudesta kunnissa. 
2. Ei. Yhteistyö voi toimia, vaikka näkemykset asioista ovat erilaisia. Pääsääntönä on kuitenkin lopulta edistää kuntalaisen hyvinvointia. Se on hyvä pohja yhteistyölle ja alueelliselle yhteistyölle. Kunnan edustajan on tärkeä olla aktiivinen molempiin suuntiin, sekä kuntalaisiin, että muihin valtuutettuihin. Oikein perustellut asiat ja hyvä yhteistyökyky luo pohjaa sille, että myös pienten kuntien ääni ja heidän tarpeet tulevat huomioiduksi.
3. Ei. Oulu on yksi tärkeä tekijä alueella ja heidän taloudellista vastuutaan ei voi väheksyä. Oulu tarvitsee elinvoimaisen maakunnan ympärilleen ja heidän päättäjänsä varmaan sen ymmärtävät hyvin. Oulun ”ylivoima” haastaa päätöksentekoa maakunnan pienten kuntien ja kaupunkien suuntaan niin, että he tekevät keskenään hyvää ja vahvaa yhteistyötä saadakseen riittävän määrän ääniä johonkin asiaan esimerkiksi äänestyksissä.
4. Kyllä. Sote menoihin saadaan vahvemmat hartiat.
5. Ei. Se on juuri sopiva määrä. On myös hyvä, että alueen sisällä jakoa on tehty eteläiseen, pohjoiseen ja muihin alueisiin, jolloin paketti ei ole hallitsematon.
6. Ei. Suomalaiset ovat ottaneet ohjeistukset hyvin käyttöön. Maskin käyttö, hyvä käsihygienia ja etäisyydet voidaan huomioida myös äänestyspaikoilla. Siellä ei ole yleensä ruuhkaa. Toivoisin sellaista hyvää pöhinää ja ruuhkia enemmänkin. Autoäänestys on myös hyvä vaihtoehto tarvittaessa.
7. Kyllä. Kuntalaisen etu on, että palvelu löytyy läheltä. Oulaisissa toimii 24 tuntia vuorokaudessa oleva päivystys. Muille matkaa Oulaisiin tulee enemmän. Kyllä jokaisesta kunnasta pitää löytyä terveyspalvelut. Niiden sisältö voidaan arvioida luonnollisesti tarpeen mukaan. Yhteistyössä on voimaa. Palveluiden ulkoistaminen voi tuoda kustannusten nousua.
8. Kyllä. Jokaisen ikäryhmän edustajia tarvitaan. Nuoret nuorten asialla. Työikäiset työikäisten ja lasten asialla. Eläkeläiset eläkeläisten ja vanhuspalveluiden asialla. Kaikkien näkökulmaa hyvän palvelurakenteen turvaamiseksi tarvitaan.
Vuokko Hiltunen (kesk.)

1. Kyllä. Mielestäni koko hyvinvointialue vaaleineen on kaikille uutta ja suurimmalle osalle kansasta vielä hyvinkin tuntematon ja epämääräinen asiakokonaisuus, niin nuorille, kuin vanhemmillekin. Vuosia jatkunut sote –uudistuksen jauhaminen on puuduttanut ihmiset, ja nyt vaalit lävähtävät vasten kasvoja pian kuntavaalien jälkeen, kun valtavassa aikapaineessa pitää saada vastuut siirrettyä hyvinvointialueille. Eli aikataulu turhan tiukka, jopa vaaleille ja tietoisuus vaaleista lähinnä vain poliittisilla puolueilla.
2. Ei. Eipä taida kuntien erilaisuus juurikaan päätöksentekoon vaikuttaa. Suurinta ääntä taitaa käyttää alueellamme kaksi tahoa. Toinen on Oulu ja toinen on… Päätökset varmaan syntyvät, mutta toinen asia sitten onkin päätösten vaikutusten tasapuolisuus.
3. Kyllä. Kyllähän siinä hyvinkin näin voi käydä. Suur-Oulussa kun kuitenkin on noin puolet alueen asukkaista, joten todennäköisesti myös päätösvallastakin.
4. Ei. Mielestäni meillä on ollut varsin kattavat ja toimivat terveydenhuollon palvelut. Toki niissä on ollut kehitettävää, mutta omaa kehittämistyötä on jo vuosia jarruttanut tulossa oleva sote-uudistus. Loppujen lopuksi kuitenkin toki menot poistuvat, mutta niin poistuvat myös iso osa tuloista ja yksi pikku juttu – päätösvalta omista asioista.
5. Ei. En lähde arvioimaan valtakunnan tasolla. Koitan tässä vaiheessa keskittyä omaan alueeseen ja sen tulevaisuuteen.
6. Ei. Tällä valtioneuvoston asettamalla aikataululla, vaaleja ei voi siirtää. Jos siirretään vaaleja, on siirrettävä myös hyvinvointialueiden aloittamisajankohtaa. Tätä lukiessanne 1.1.2023 on vajaan vuoden päässä. Toki iso osa valmistelusta on tehty jo ennen pian valittavien valtuustojen toiminnan aloittamista ja tulevat valtuutetut pääasiassa todennäköisesti vain hyväksyvät jo aiemmin poliittisissa ohjausryhmissä linjatut ratkaisut.
7. Kyllä. Jonkinlainen perustoiminnot käsittävä sotekeskus tai -piste kyllä. Se mitä palveluita missäkin on tarjolla, on päätettävä kuntakoon ja asukkaiden palvelutarveprofiilin mukaan.
8. Kyllä. Mitä enemmän variaatiota on minkä tahansa päättävän elimen kokoonpanossa, sitä monipuolisempia mielipiteitä ja erilaisempia näkökulmia päätöksentekoon saadaan ja sitä kautta keskustelua, jota tarvitaan kehittymiseen. Se onko se kaikkien mielestä toivottavaa, onkin taas kokonaan toinen kysymys.
Matti Heikkinen (kd.)

1. Kyllä/Ei. Aluevaalien äänestysprosentti voi jäädä alhaiseksi, koska kyseessä on ensimmäiset aluevaalit. Lisäksi korona ja varsin lyhyt kampanja-aika voi heikentää äänestysaktiivisuutta. Vaaleja ei ole vielä käyty, joten nuoria kuin vanhempiakin pitää kannustaa äänestämään. On todettava, että nuorten äänestysaktiivisuus nousi viime kunnallisvaaleissa, vaikka yleinen äänestysaktiivisuus laski. Tilastokeskuksen tietojen mukaan nuorten 18-24-vuotiaiden äänestysprosentti oli 35,4 prosenttia kuntavaaleissa 2021, kun se edellisissä kuntavaaleissa oli 35 prosenttia. Tästä syystä johtopäätös on osittain virheellinen.
2. Ei. Päätökset tapahtuvat demokraattisesti. Maakuntamme monipuolisuus on alueemme rikkaus.
3. Ei/Kyllä. Hyvinvointialueen valtuutetut ovat tasa-arvoisia ja jokaisella on yhtäläinen äänivalta päätöksenteossa. Oulun kaupungin asukasmäärä on tällä hetkellä noin puolet koko maakunnan asukasmäärästä. Pelkona on, että jos Oulun äänestysaktiivisuus on korkea ja muun maakunnan äänestysaktiivisuus on alhainen, niin Oulu saa enemmistön aluevaltuustoon. On erittäin tärkeää saada alueemme asukkaat äänestämään. Meille on tärkeää saada edustajia esimerkiksi Oulaisissa puolustamaan sote-lähipalvelujen pysymistä jokaisessa kunnassa ja ennen kaikkea Oulaskankaan sairaalan sekä päivystys- että leikkaustoiminnan palvelujen säilyttämistä.
4. Kyllä. Sote-menot ovat kasvaneet Oulaisissa jo pitkään ja talousarvion laatiminen sote-palveluille on monella tapaa haastavaa. Oulaisissa palveluiden kysyntä kasvaa ja erikoissairaanhoidon menot voivat ylittyä ennalta arvaamattomasti. Tästä syystä nykyistä isommat hartiat ovat perusteltuja ja nämä samat syyt koskevat myös lähes kaikkia hyvinvointialueen kuntia. Pitää muistaa, että tuloja ja kustannuksia siirtyy kunnilta koko maan tasolla yhtä paljon, mutta kuntakohtaisesti siirtymät voivat poiketa merkittävästi. Kuntakohtaisia muutoksia rajoitetaan viiden vuoden siirtymätasauksella ja toistaiseksi pysyvällä +/- 60 euron asukaskohtaisella enimmäismuutosrajoittimella. Tämänhetkisten laskelmien mukaan Oulainen on saamassa palautuksia.
5. Ei. Määrä on sopiva. Tällä hetkellä Suomessa on lähes 200 toimijaa, jotka järjestävät sote-palveluja. Uudistuksella vähennämme hallintoa, yhdistämme perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sekä saamme valita suorilla vaaleilla päättäjät päättämään alueen sote- ja pelastustoimen asioista.
6. Ei. Tämä ei ole enää mahdollista. Sen sijaan oikeusministeriö tulee tarkkaan ohjeistamaan vaalitoimitsijoita ja vaalihuoneistoissa pitää huomioida hyvin terveysturvallisuus.
7. Kyllä. Sote-uudistuksen tärkeimpiä tavoitteita ovat kansalaisten yhdenvertaisuus, palveluiden saatavuus ja saavutettavuus sekä terveyserojen kaventaminen. Oulainen on sote-kaupunki. Meidän osaamisemme, sairaala, laajat palvelut ja koulutustarjonta ansaitsevat vahvan aseman myös hyvinvointialueessa.
8. Kyllä. Olisi hienoa, jos päättäjistä löytyisi mahdollisimman monipuolista osaamista ja kokemusta.
Kai Pajala (kesk.)

1. Kyllä ja ei. On varmasti totta, että moni varttuneempikaan ei osaa hahmottaa täysin tulevaa muutosta. Uskon kuitenkin, että suurta osaa nuoristakin kiinnostaa ainakin lähipalvelujen laajuus ja saatavuus jatkossakin. Asiaa kyllä olisi enemmänkin voinut pitää toki esillä.
2. Ei. Minusta päätöksenteko helpottuu kuitenkin, kun kaikkien kuntien sote-asiat ovat ns. yhden organisaation ohjauksessa. Tällä varmistamme kaikille myös tasalaatuiset palvelut.
3. Ei. Joka tapauksessa perustason palvelut pitää järjestää joka paikkaan tasavertaisesti ja ajattelutapa päättäjillä tulee olla, että on vain yksi hyvinvointialue ja kaikki siellä olevat asukkaat ovat yhtä tärkeitä. On totta, että vaativimmat toimenpiteet tehdään yliopistosairaalassa, niin kuin tähänkin asti, mutta muita toimintoja tulee pyrkiä jakamaan mahdollisuuksien mukaan alueelle.
4. Kyllä. Oulaisten hyvinvointipalvelut ovat olleet hieman keskivertoa kalliimmat ja ehkä siten kuntana voidaan tehdä jatkossa ennustettavampaa talouspolitiikkaa, kun ns. erikoissairaanhoidon ”yllätysmomentit” jäävät pois kaupungin budjetista. Uskon myös, että kokonaisuutena saamme kaikkiin kuntiin palvelut saumattomammin ja tehokkaammin yhden organisaation alla.
5. Ei. Alueet ovat jaettu toiminnallisesti hyvin ja tarpeen vaatiessa on mahdollisuus tehdä yhteistyötä toisen alueen kanssa.
6. Ei. Mielestäni vaalien siirto ei toisi lisäarvoa ja aikataulut koko uudistuksen suhteen kärsisi suunnitellusta.
7. Kyllä. Peruspalvelut tulee järjestää lähipalveluina sisältäen myös kotiin tuotavia sekä digitaalisia palveluja.
8. Kyllä. Mielestäni olisi hyvä, jos nuoremman että vanhemman sukupolven edustajia. Ehdokasasettelu ja äänestäjät määrittelevät sen pitkälti.
Jari Männikkö (sd.)

Takaisin Jutut -sivulle