Oulaskankaan sairaalan toimintaan tulossa muutoksia – STM:n työryhmä esittää sairaala- ja päivystysverkon tiivistämistä

Sairaaloiden ja ympärivuorokautisten päivystysten työnjakoa selvittäneen työryhmän mukaan sairaala- ja päivystysverkkoa on tiivistettävä. Työryhmä ei ehdota yksittäisten sairaaloiden lakkauttamisia, mutta esittää muutoksia niiden palveluvalikoimaan.

Ehdotuksia hyödynnetään säädettäessä sairaaloiden ja päivystysten kokonaisuudesta hallitusohjelman mukaisesti tämän vuoden aikana. Säädösvalmistelun aikana tilannekuvaa tarkennetaan ja tehdään laaja vaikutusten arviointi.

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedotteen mukaan nykyinen sairaala- ja päivystysverkko ei enää vastaa Suomen väestömäärän ja väestörakenteen alueellista kehittymistä. Väestö ja siten myös työvoima keskittyvät kasvukeskuksiin. Ikääntyneen väestön määrä kasvaa, mutta syntyvyys laskee. Tämä muuttaa palvelutarvetta.

Väestörakenteen ja palvelutarpeen muutokset sekä työvoiman sijoittuminen ja saatavuus on työryhmän mukaan otettava huomioon tulevaisuuden sairaala- ja päivystysverkossa.

Työryhmän näkemyksen mukaan sairaala- ja päivystysverkossa sekä yksittäisten sairaaloiden ja päivystysten palveluvalikoimassa ratkaisevinta onkin osaavan työvoiman saatavuus. Hoidon laatu, vaikuttavuus ja potilasturvallisuus voidaan varmistaa vain riittävällä ja osaavalla henkilöstöllä. Ratkaisut on tehtävä kansallisella tasolla, jotta Suomen sairaala- ja päivystysjärjestelmä toimii tarkoituksenmukaisena kokonaisuutena.

Mitä enemmän erityisosaamista sekä erityistiloja tai -laitteita hoidossa tarvitaan, sitä tarkoituksenmukaisempaa näiden palveluiden keskittäminen on. Vaativien ja elämässä yleensä harvoin tarvittavien erikoissairaanhoidon palveluissa tärkeintä on hoidon laatu ja henkilöstön osaaminen, vaikka etäisyys palveluihin saattaisikin kasvaa.

Työryhmä muistuttaa, että sairaaloiden ja päivystysten palveluvalikoiman muutokset voivat vauhdittaa uusien toimintamallien käyttöönottoa ja kehittämistä. 

Esimerkiksi tietyt hoidot on mahdollista aloittaa ja toteuttaa etäkonsultaatioiden avulla. Digitalisaatio mahdollistaa monien muidenkin palveluiden tuomisen lähelle potilasta. Myöskään kotiin vietäviä ja liikkuvia palveluita ei työryhmän mukaan vielä hyödynnetä tarpeeksi. Lisäksi moderni ensihoitopalvelu voi tuoda hoidon potilaan kotiin, ja tarvittaessa se myös mahdollistaa turvallisen siirtämisen sairaalaan.

Työryhmä korostaa, että sairaala- ja palveluverkon muutoksen on oltava taloudellisesti kestävä ja kustannusten hillintään tähtäävä. Tämä mahdollistaisi peruspalveluiden vahvistamisen, sillä resursseja voitaisiin kohdentaa niihin. Ympärivuorokautisen päivystyksen sijaan esimerkiksi kattava ilta- ja viikonloppupäivystys on usein tarkoituksenmukaisempi ja asiakkaita paremmin palveleva tapa järjestää perustason päivystyspalveluja.

Väestön peruspalvelut on turvattava jokaisella hyvinvointialueella, ja sen jälkeen arvioitava, mitkä erikoissairaanhoidon palvelut kullakin alueella on mahdollista ja tarkoituksenmukaista tuottaa, työryhmä toteaa.

Selvityksen tehneen virkatyöryhmän tehtävänä oli laatia ehdotus sairaaloiden ja ympärivuorokautisten päivystysten porrasteisuudesta, työnjaosta ja yhteistyöstä. Työryhmän ehdotukset julkaistiin tänään.

Oulaisten kaupunki toivoo, että Oulaskankaan sairaalan asema pysyy vahvana myös kansallisen tarkastelun jälkeen ja sairaalan tulevaisuus turvataan tulevaisuudessakin.

”Oulaskankaan sairaala tarjoaa sairaanhoidon palveluja suurelle osalle Pohjois-Pohjanmaan alueen asukkaista. Oulun eteläisen alueen ihmiset saavat Oulaskankaan sairaalasta hoitoa ja kiireellistä apua kohtuullisten etäisyyksien päässä kodistaan. Mikäli esimerkiksi sairaalan päivystystoiminta lopetettaisiin Oulaskankaalla, kiireellisen hoidon tarpeessa olevat päivystyspotilaat siirtyisivät joko Ouluun tai Kokkolaan. Edellä mainittujen palvelujen ja hoitojen lisäksi Oulaskankaan sairaalan leikkaustoiminta helpottaa koko Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialuetta, jossa kiireettömän hoidon jonot ylittävät tällä hetkellä reilusti lainsäädännön aikarajat”, kaupungin muistiossa todetaan.

Oulaisten kaupunki vetoaa päättäjiin. Sen mukaan Oulaskankaan sairaalan toiminta on nähtävä alueellisen tasa-arvon ja palveluiden saavutettavuuden näkökulmasta tärkeänä. Sairaalan toimintaa tulee kehittää osana koko hyvinvointialueen palveluverkkoa.

”Päivystystoiminnan mahdollinen keskittäminen Ouluun kasvattaisi kohtuuttomasti alueemme asukkaiden etäisyyksiä palveluihin. Lisäksi keskittäminen ruuhkauttaisi entisestään Oulun ympärivuorokautista päivystystä. Edellä mainittujen lisäksi potilasvirta suuntautuisi nykyistä enemmän Kokkolaan”, Oulaisten kaupunki varoittaa.

Takaisin Jutut -sivulle