Pyhäjokea aletaan kunnostaa – yhdistys valmisteilla

Pyhäjokialueen kunnat Pyhäjoki, Merijärvi, Oulainen, Haapavesi, Kärsämäki ja Pyhäjärvi sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ovat neuvotelleet edellytyksistä perustaa vesienhoidosta ja -kunnostuksesta vastaava yhdistys, jonka toiminta kattaisi koko Pyhäjoen valuma-alueen. Tavoitteena on parantaa Pyhäjoen alueen vesistöjen tilaa.
Pyhäjoen alueen kunnat ovat päättäneet yhdistyksen perustamiseen tähtäävän valmisteluhankkeen aloittamisesta vuosille 2021-2022. Valmisteluhankkeessa tullaan kuulemaan kuntalaisten ja erilaisten sidosryhmien näkemyksiä vesien tilasta ja tärkeimmistä kunnostustoimista. Näiden pohjalta laaditaan yhdistykselle toimenpideohjelma sekä muun muassa tarkempi esitys vuonna 2023 toteutettaviksi kunnostuskohteiksi.

”Päätavoitteena on parantaa Pyhäjoen ja sen valuma-alueen vesien tilaa kokonaisvaltaisesti”, kertoo valmisteluhankkeen vetäjä Hannu Kulju.

Suuntaa antaa EU-direktiivin ja Suomen vesienhoitolain mukainen tavoite saada vesistöjen tila hyväksi vuoteen 2027 mennessä. Tällä hetkellä Pyhäjoen vesistöalueen järvipinta-alasta 78 prosenttia täyttää asetetun tavoitteen. Pyhäjoen ja sen sivujokien jokipituudesta vain 34 prosenttia on hyvässä tai erinomaisessa tilassa.

Tavoitteena on, että toteutettavat toimenpiteet perustuvat mahdollisimman suuressa määrin tietoon vesistön tilasta ja sopivista kunnostustoimista. Vesistön tilaa parantavat toimenpiteet voivat käsittää myös virkistyskäytön ja kalastuksen edellytysten parantamistoimenpiteitä. Rakenteelliset toimenpiteet voivat olla esimerkiksi kosteikkojen ja laskeutusaltaiden rakentamisia, vesikasvillisuuden niittoja, roskakalan poistoja ja virtaamien parantamisia. Tavoitteena on myös asenteellisilla muutoksilla ja erilaisia kunnostustoimijoita neuvomalla edesauttaa vesistöjen ja vesiympäristön tilan parantumista.

Takaisin Jutut -sivulle